Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници

Почитувани, Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници“ објавенo на веб страната на АЕК на состанок кој ќе се одржи на ден 02.04.2014 година (среда) со почеток во 13 часот во просториите на АЕК, сала 1

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Нацрт документ за прва анализа на пазар 13-Пренос на радиодифузни содржини до крајни корисници
 • Датум на одржување Среда, 02 Април 2014
 • Почеток во 13:00
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, кеј Димитар Влахов 21, 1000 Скопје, Македонија
Прочитајте повеќе:

Состанок по Јавна расправа по Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените, тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по Нацрт документите “П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите на јавни комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените и тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги “ објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 22.06.2012 година (петок) со почеток во 09:30 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Јавна расправа по Правилникот за видот и содржината на податоците кои операторите се должни да ги објават во врска со општите услови за пристап и користење, цените, тарифите и параметрите за квалитет на јавните комуникациски услуги
 • Датум на одржување Петок, 22 Јуни 2012
 • Почеток во 09:30
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев Рид, Скопје.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа по Нацрт Извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „Нацрт Извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ“  објавен на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 26.09.2012 година (среда) со почеток во 12 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Нацрт Извештај за резултатите од моделирањето на Bottom-Up LRIC за Битстрим услуги во РМ
 • Датум на одржување Среда, 26 Септември 2012
 • Почеток во 12:00
 • Локација на состанокот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre и Нацрт Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по следните документи:

 1. “Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre “ 
 2. „Нацрт Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија“

објавени на веб страната на АЕК,  на состанок кој ќе се одржи на ден 25.09.2012 година (вторник) со почеток во 12 часот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Референтен документ за моделот Изнајмени линии, изнајмување на кабелски канали и dark fibre и Нацрт Извештај за пресметување на цени базирани на трошоци за минимален пакет на изнајмени линии базирани на LRIC методологија
 • Датум на одржување Вторник, 25 Септември 2012
 • Почеток во 12:00
 • Локација на состанокот во просториите на КМЦ Зајчев Рид, Скопје.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за „План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Какедонија“

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија“, објавен на веб страната на АЕК на ден 25.05.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 28.06.2012 година (четврток) со почеток во 10:00 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Какедонија
 • Датум на одржување Четврток, 28 Јуни 2012
 • Почеток во 10:00
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, Контролно мерен центар, Зајчев рид, Скопје
Прочитајте повеќе:

Состанок по Јавна расправа за Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ “, објавени на веб страната на АЕК на ден 17.04.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 08.06.2012 година (петок) со почеток во 13:00 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Јавна расправа за Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ
 • Датум на одржување Петок, 08 Јуни 2012
 • Почеток во 13:00
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев рид, 1000 Скопје
Прочитајте повеќе:

Јавен состанок по „ Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ “

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ “, објавени на веб страната на АЕК на ден 18.04.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 06.06.2012 година (среда) со почеток во 10 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.

Дополнителни информации

 • Тема на состанок Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ
 • Датум на одржување Среда, 06 Јуни 2012
 • Почеток во 10:00
 • Локација на состанокот Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев рид, Скопје
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на