Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состаноци (72)

Состанок по објавена расправа за Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците

Се информираат заинтересираните страни дека состанокот по објавената расправа за Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците ќе се одржи на ден 21.01.2015 година, со почеток во 10:00 часот. Состанокот ќе се одржи во салата на 6-ти кат. Агенцијата Ви се заблагодарува за доставените коментари по објавениот предмет на јавна расправа.
Прочитајте повеќе:

Состанок по објавена расправа за Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците

Се информираат заинтересираните страни дека состанокот по објавената расправа за Правилник за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите и за видот и содржината на податоците ќе се одржи на ден 26.12.2014 година, со почеток во 10:00 часот. Состанокот ќе се одржи во салата на 6-ти кат. Агенцијата Ви се заблагодарува за доставените коментари по објавениот предмет на јавна расправа.
Прочитајте повеќе:

Јавен состанок за Предлог Правилник за единствениот европски број за итни повици 112

Јавен состанок за Предлог Правилник за единствениот европски број за итни повици 112. Понеделник 22.12.2014г од 11.00с.
Се повикуваат сите заинтересирани страни доколку имаат можност, да присуствуваат на Јавниот состанок.
Со почит
Сектор за телекомуникации
Контакт:
Петар Иваноски
070/383809
Борис Арсов
070/383819
Прочитајте повеќе:

Јавен состанок по Предлог Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок по Предлог Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на 19.12.2014 год. во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 12:00 часот

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
Прочитајте повеќе:

II Jавен состанок за 2014 година

  • Објавено во Состаноци

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува да присуствувате на II Jавен состанок за 2014 година што ке се одржи на ­­23 Декември 2014 со почеток во 10:00 часот во Административна зграда на АЕК – Бизнис сала, VI кат (адреса: Kеј Димитар Влахов бр. 21, Скопје).

Прочитајте повеќе:

Јавен состанок по Предлог Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, Правилник за нивото на деталност на информациите што треба да ги објави оператор и Правилник за нивото на деталност на информациите

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации организира јавен состанок по Предлог Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, Правилник за нивото на деталност на информациите што треба да ги објави оператор со значителна пазарна моќ, како и содржината на референтната понуда за интерконекција или пристап и Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување.

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок по Предлог Правилник за обезбедување на битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга, Правилник за нивото на деталност на информациите што треба да ги објави оператор со значителна пазарна моќ, како и содржината на референтната понуда за интерконекција или пристап и Правилник за нивото на деталност на информациите што ќе бидат објавени во референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка и начинот на нивното објавување .

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на 12.12.2014 год. во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 11.00 часот

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавнa расправa за Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат при нарушување на безбедноста на личните податоци на претпла

Агенцијата свикува состанок по јавнa расправa за Правилник за обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникацисkи мрежи и услуги и активности кои што операторите треба да ги превземат при нарушување на безбедноста на личните податоци на претплатниците. Состанокот ќе се одржи на 15. Декември (понеделник) 2014 год во АЕК во сала 6 на 6-ти спрат со почеток од 10.00 часот.  Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.


Прочитајте повеќе:

Состанок по јавни расправи

  • Објавено во Состаноци
Почитувани,

Агенцијата свикува состанок по јавните расправи за следните предлог документи:

1. Анализа на брзината на пренос на податоци за ефикасен пристап до интернет
2. Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзалната услуга
3. Правилникот за начинот на водење на посебно сметководство при интерконекција или пристап.

Состанокот ќе се одржи на 04. Декември (четврток) 2014 год во АЕК во сала 6 на 6-ти спрат со почеток од 10.00 часот.

Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.

Со почит,
АЕК
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа

  • Објавено во Состаноци
Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа за:

  1. Предлог - План за нумерација
  2. Преглог - Правилник за утврдување на формата и содржината на барањето за доделување на броеви и серии на броеви, податоците што се приложуваат кон барањето како и начинот и постапката за доделување на броеви и серии на броеви.
  3. Предлог- Правилник за преносливост на броеви.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи во среда на 26/11/2014 во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 14:00 часот.
Прочитајте повеќе:

Состанок по Предлог-Правилник за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитет

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за
параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи во среда на 26/11/2014 во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 11:00 часот.


Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на