Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Состаноци (72)

Состанок по јавна расправа за измени и дополнувања на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предложените измени и дополнувања на Правилникот за начинот на изградба на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства. Состанокот ќе се одржи во четврток, 28.07.2016 година во 11 часот во просториите на АЕК или поточно во салата на 6-ти кат.

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за интерконекција. Состанокот ќе се одржи во среда, 22.06.2016 година во 13:00 часот, во просториите на Агенцијата за електронски комуникации во салата на 6-ти кат.
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предлог на План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на План за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија. Состанокот ќе се одржи во среда, 25.05.2016 година во 9:30 часот во салата на 6-ти кат.

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги

Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на јавен состанок во врска со отворената јавна расправа по предлог на Правилник за содржината и информациите што треба да бидат објавени во референтната понуда за пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги. Состанокот ќе се одржи во среда, 11.05.2016 година во 10:00 часот во салата на 6-ти кат.

линк до отворената јавна расправа:

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1862-javna-rasprava-po-predlog-na-pravilnik-za-sodrzhinata-i-informaciite-shto-treba-da-bidat-objaveni-vo-referentnata-ponuda-za-pristap-do-javni-mobilni-komunikaciski-mrezhi-i-uslugi
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11

Во врска со објавената јавна расправа по Нацрт документ за втора анализа на ПАЗАР 11- Пристап до јавни мобилни комуникациски мрежи и услуги за започнување на повик во јавни мобилни комуникациски мрежи од Март 9, 2016 ги покануваме сите заинтересирани страни на јавен состанок во согласност со член 13 став 4 од ЗЕК. Состанокот ќе се оддржи на ден 18.04.2016 година во 13:00 часот, на адреса:
 
Агенција за електронски комуникации
Сала 6-ти кат
Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје
 
Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа

Во врска со објавената јавна расправа за:
  • „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC“ и
  • „Почетен Извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување на услуги преку дигитална терестијална платформа и Методологија за пресметка на WACC“
објавена на 08 Март 2016 година ги покануваме сите заинтересирани страни на јавен состанок во согласност со член 13 став 4 од ЗЕК. Состанокот ќе се одржи на ден 20.04.2016 година, среда во 10:15 часот, на адреса:
 
Агенција за електронски комуникации
Сала 6-ти кат
Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје
 
Линк до објавената јавна расправа:

http://www.aek.mk/mk/dokumenti/javni-raspravi/item/1839-pokana-za-javna-rasprava

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Правилникот за изменување на Правилник за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга

Агенцијата за електронски комуникации свикува Состанок по јавна расправа за Правилникот за изменување на Правилник  за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга, кој ќе се одржи на ден 22.02.2016 година (Понеделник), во просториите на АЕК, салата на 6-ти кат со почеток во 10:00 часот.
Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.

Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за Правилникот за измените и дополнувањата на правилникот за параметрите за квалитет на јавните елeктронски комуникациски услуги, начинот и постапката за вршење на контрола и мерење, содржината, формата и начинот на објавување на информации во врска со квалитетот на јавните електронски комуникациски услуги. Состанокот ќе се одржи на ден 29.06.2015 (понеделник), во просториите на АЕК на локација Зајчев рид, со почеток во 10:00 часот.
Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.

 

Прочитајте повеќе:

Состанок по јавна расправа за анализа на пазар 2 - Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014, 188/14 и 44/2015), свикува состанок по јавна расправа за анализа на пазар 2-Јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Состанокот ќе се одржи на ден 06.05.2015 (среда), во просториите на АЕК (нова зграда), сала 1 кат, со почеток во 14:00 часот.
Се покануваат сите заинтересирани страни да присуствуваат на овој состанок.
 
Агенција за електронски комуникации
Кеј Димитар Влахов бр.21
1000 Скопје
Прочитајте повеќе:

Состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни ком.услугиг

Почитувани,
Агенцијата за електронски комуникации, ќе одржи состанок на тема Предлог измена на Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на Извештај за вкупен годишен приход на оператор или давател на услуга остварен со употреба на јавни комуникациски мрежи и давање на јавни комуникациски услуги и Предлог измена на обрасците за квартални извештаи.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да присуствуваат на состанокот кој ќе се одржи на 02.02.2015 год.(понеделник) во салата за состаноци на 6 спрат во просториите на АЕК со почеток во 13:00 часот
Прочитајте повеќе:
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на