Menu

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Легислатива (113)

Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Агенцијата за електронски комуникации на 26.03.2018 на својата веб страна објави јавна расправа по Предлогот за измена на Правилникот за радиофреквенции кои се користат без одобрение за користење на радиофреквенции. Бидејќи не се пристигнати забелешки во предвидениот рок, Агенцијата го донесе и објави правилникот во Службен Весник број 88 од 15.05.2018 година.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Среда, 02 Мај 2018
 • Службен весник 88 од 15.05.2018 година
 • Важечки пропис Да

Дополнување на регулаторната рамка за усогласување со Одлуката на Европската Комисија (2009/449/EC) за користење на опсегот 1980 - 2010 MHz / 2170 - 2200 MHz од страна на оператори (MSS – CGC) за обезбедување на мобилни сателитски услуги во авиони

Закон за електронските комуникации - Редакциски пречистен текст март 2018

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 16 Март 2018
 • Службен весник 39/2014,188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 21/2018
 • Важечки пропис Да

Органограм на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 09 Февруари 2018
 • Важечки пропис Да

Список на вработени во Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 09 Февруари 2018
 • Важечки пропис Да

Правилник за систематизација на работните места на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Недела, 12 Јуни 2016
 • Важечки пропис Да

Правилник за внатрешната организација на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 12 Јуни 2015
 • Важечки пропис Да
Превземете ги документите:

Закон за изменување на законот за електронските комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Понеделник, 15 Јануари 2018
 • Службен весник 11/2018
 • Важечки пропис Да

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за видот и содржината на податоците и информациите за општите услови во однос на пристапот и користењето на јавните комуникациски услуги кои ги објавуваат операторите

Агенцијата за електронски комуникации донесе ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ВО ОДНОС НА ПРИСТАПОТ И КОРИСТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ КОИ ГИ ОБЈАВУВААТ ОПЕРАТОРИТЕ И ЗА ВИДОТ И СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ЌЕ ГИ ОБЈАВУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ, кој што е објавен во „Службен весник на РМ“, број 179/2017 од 07.12.2017 година.

Заедно со Правилникот, Агенцијата за електронски комуникации ги објавува одговорите на коментарите што пристигнаа од заинтересираните страни во текот на јавната расправа:

-          Одговори на коментари од „Неотел“ по јавната расправа за правилникот
-          Одговори на коментари од „Македонски телеком“ по јавната расправа за правилникот
-          Одговори на коментари од „Оне.Вип“ по јавната расправа за правилникот

Воедно, Агенцијата за електронски комуникации укажува дека согласно Член 17 од истиот, операторите треба во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник да ги усогласат своите стандардни претплатнички договори со овој правилник и да ги достават на одобрување до Агенцијата.

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Четврток, 07 Декември 2017
 • Службен весник 179/2017
 • Важечки пропис Да

Правилник за внатрешна организација на Агенцијата за електронски комуникации

Дополнителни информации

 • Датум на донесување на актот Петок, 12 Јуни 2015
 • Важечки пропис Да
Subscribe to this RSS feed

Агенција за електронски комуникации

Кеј Димитар Влахов број 21
1000 Скопје

E-mail: contact@aec.mk
Тел.: + 389 2 3289 200 + 389 2 3289 203
Факс: + 389 2 3224 611

Најдете не на